Místní knihovna Horní Domaslavice

Otevírací doba

Pondělí a středa: 14:30 – 17:00

Moravskoslezský kraj pověřil Místní knihovnu v Dobré vykonem regionálních funkcí pro tyto obce : Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Vojkovice a Žermanice. Pro tyto knihovny, na základě vzájemných smluv, provádí veškerou odbornou knihovnickou, personální, mzdovou a účetnickou agendu. To znamená nákup, evidenci, katalogizaci, obalování a distribuci knih a časopisů. Dále nákup materiálu, údržbu software a licencí, potřebných pro provoz knihoven. Zajišťuje odborné proškolování zaměstnanců a připravuje projekty. Zajišťuje sběr a vyhodnocení statistických údajů a jejich předání na Ministerstvo kultury ČR. Na část této činnosti dostává od MS kraje dotaci, která je přidělována podle počtu obyvatel v obcích obsluhovaných knihoven.

Ceník služeb

Registrační poplatky

Upomínky

Rezervace knih

Meziknihovní služby

Kopírovaní dokumentů

Tisk

Použití PC na pracovištích knihovny (Internet, Office)

Kontakt

Vypůjční doba

Pondělí a středa 14:30 – 17:00